Regulamin

§ 1

Definicje

a/ Konsument – Kupujący będący Konsumentem.

b/ Kurs – kurs Fotografowanie Nieruchomości Telefonem stworzony i dostarczany Kupującemu przez Usługodawcę w postaci cyfrowej, za pośrednictwem Serwisu, dostępny dla Kursanta online na czas nieokreślony przekazujący wiedzę na temat fotografowania nieruchomości z wykorzystaniem telefonu. 

c/ Regulamin – niniejszy regulamin.

d/ Serwis – strona dedykowana Kursowi dostępna pod adresem nieruchomoscitelefonem.pl 

e/ Usługodawca: Małgorzata Góra z siedzibą  pod adresem: ul/ Sucharskiego 32 52-205 Wrocław wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posługującą się numerem NIP: 899-142-44-60.

§2

Postanowienia Ogólne

 1. Usługodawca zapewnia Kupującemu możliwość odpłatnego uzyskania Dostępu do Kursu w postaci treści cyfrowych oraz uczestnictwo w zajęciach prowadzony w postaci spotkań on line.
 2. Możliwość zakupu Dostępu do Kursu może być ograniczona czasowo. 
 3. W czasie ograniczenia w możliwości dołączenia do kursu Kupujący ma możliwość zapisu na listę oczekujących z wykorzystaniem dedykowanego formularza dostępnego na Stronie.
 4. Do korzystania ze Strony oraz Kursu wystarczające są: a/dostęp do Internetu,  standardowy system operacyjny, standardowa przeglądarka internetowa,posiadanie aktywnego adresu e-mail,  zainstalowanie oprogramowania dedykowanego do spotkań on-line podanego przez Usługodawcę.
 5. Kupujący może zakupić  Dostępu do kursu i zapisać się na listę oczekujących podając tylko swoje prawdziwe dane osobowe.

§3

Zakup dostępu do Kursu

 1. Wszystkie ceny podane na Stronie są cenami brutto.
 2. Zakup kursu może odbywać się poprzez Stronę kursu bądź Sklep internetowy pod nazwą: www.sklep.gosiagora.com
 3. Zakup Kursu odbywa się poprzez wybór kursu oraz wypełnienie formularza zamówienia oraz dokonania zapłaty.
 4. W formularzu zamówienia konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. 
 5. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja regulaminu sklepu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Usługodawcą.
 6. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór metody płatności za zamówienie.
 7. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. 
 8. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Usługodawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych stanowiących zawartość Kurs.
 9. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie, Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie. 
 10. Dostępne metody płatności za zamówienie prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia. 

§4

Korzystanie z Kursu

 1. Dostęp do treści cyfrowych odbywa się za pośrednictwem strony internetowej dedykowanej dla kursu pod adresem : www.nieruchomoscitelefonem.pl.
 2. Dostęp do treści Kursu odbywa się również w trakcie spotkań on linę. 
 3. Dostęp do treści cyfrowych jest możliwy po zalogowaniu się na stronę internetową w panelu logowania.
 4. Do zalogowania konieczne jest podanie loginu w postaci adresu e-mailowego Kupującego podanego przy zakupie kursu oraz unikalnego hasła.
 5. Treści cyfrowe będą udostępnianie zgodnie z harmonogramem kursu.
 6. Dostęp do treści cyfrowych wchodzących w skład kursu może być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie na stronie Sklepu. W takiej sytuacji, po upływie wskazanego okresu czasu, Kupujący utraci dostęp do kursu. 
 7. Jeżeli dostęp do kursu on-line przyznawany jest na czas nieoznaczony, Usługodawca może podjąć decyzję o wyłączeniu dostępu do kursu, o czym uprzedzi Kupującego przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem. W takiej sytuacji Kupujący będzie mógł pobrać wszystkie materiały wchodzące w skład Kursu na dysk lub do pamięci swojego urządzenia.
 8. Kupujący zobowiązany jest korzystać z platformy kursowej w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:    a/ korzystać z platformy w sposób niezakłócający korzystanie z platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania;                         b/ nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w platformie jakimkolwiek osobom trzecim;    c/ nie rozpowszechniać kursu ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 9. W razie korzystania z strony internetowej kursu w sposób sprzeczny z zasadami wyszczególnionymi w punkcie 7 Usługodawca zachowuje prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do platformy a w przyszłości odmówić sprzedaży innych produktów.
 10.  Zajęcia prowadzone na żywo on linę są podczas kursu nagrywane i udostępniane Kupującemu.
 11. Kupujący zgadza się na nagrywanie i udostępnianie innym Kupującym uczestniczącym w danej edycji kursu.
 12. Dostęp do nagrań z zajęć on line jest wyłączany po 4 tygodniach od ostatniego spotkania w ramach programu kursu. 
 13. Kupujący nie ma prawa udostępniać nagrań osobom trzecim.

§5

Usługi świadczone droga elektroniczną

 

 1. Podstawową usługą świadczoną przez Usługodawcę drogą elektroniczną na rzecz Kupującego jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w celu dokonania zapisu na Kurs.
 2. Złożenie zamówienia skutkuje założeniem konta użytkownika zapewniającego dostęp do zawartości Kursu.
 3. Tym samym Usługodawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta użytkownika w ramach platformy kursowej. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia korzystania z Kursu. 
 4. W okresie, w którym możliwość zakupu dostępu do zawartości Kursu jest wyłączona, Usługodawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na stworzeniu Kupującemu możliwości zapisania się na listę oczekujących i otrzymywania wiadomości e-mail związanych z Kursem.
 5. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Usługodawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach i produktach Usługodawcy. 
 6. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Usługodawcy drogą mailową na adres: gosia@gosiagora.com
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Strony, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 8. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Strony. 
 9. Kupujący powinien poinformować Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Strony.

§6

Odstąpienie od Umowy Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł ze Usługodawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (wiadomość wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej)
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Usługodawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie. Jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. 
 5. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

§7

Dane Osobowe i Pliki Coockie

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe przekazywane w związku ze składaniem zamówienia przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy, a następnie w celu dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń związanych z umową oraz identyfikacji klienta powracającego.
 3. Dane osobowe przekazywane w związku z zapisem na listę oczekujących, przetwarzane są w celu przesyłania wiadomości związanych z Kursem oraz w celu zapewnienia sobie przez Sprzedawcę możliwości wykazania faktu i chwili zapisu na listę oczekujących.
 4. Dane osobowe przekazywane w związku z zapisem do newslettera, przetwarzane są w celu przesyłania newslettera oraz w celu zapewnienia sobie przez Sprzedawcę możliwości wykazania faktu i chwili zapisu do newslettera.
 5. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz zasady postępowania z plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://sklep.gosiagora.com/polityka-prywatnosci/

§8

Prawo Autorskie

 1. Treści cyfrowe tworzące zawartość Kursu oraz nagrania powstające podczas zajęć są objęte ochroną prawa autorskiego. Ich dalsze rozpowszechnianie może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 2. W przypadku gdy Usługodawca otrzyma wiarygodna informację, że Kupujący dopuszcza się naruszenia prawa autorskiego, ma prawo do zablokowania dostępu do treści cyfrowych należących do Usługodawcy.

§9

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z Kursem i dostarczonymi Kupującemu treściami cyfrowymi, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail gosia@gosiagora.com.
 2. W reklamacji Kupujący powinien podać a/ dane pozwalające go zidentyfikować jako użytkownika (np. numer faktury, zamowienie, adres podany w formularzu zamówienia)     b/ opisać przedmiot reklamacji oraz wskazać na swoje żądania związane z reklamacją.
 3. Usługodawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 30dni od otrzymania reklamacji.
 4. O sposobie rozstrzygnięciu reklamacji Kupujący  zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§9

Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie.
 2. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Wszelkie spory związane z Kursem będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę. 
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 17.01.2022.

Szkolenia są objęte prawem autorskim. 

Proszę, zastanów się dwa razy zanim przekażesz treści kursów osobie trzeciej.

Dziękuję za uszanowanie mojej pracy. Małgorzata Góra